Γ.Ε.ΜΗ.

Υποχρεωτική αναγραφή αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Υποχρεωτική αναγραφή αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τον νόμο 4919/2022 "Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)",  όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, ορίζονται κάποιες νέες υποχρεώσεις για όλες τις επιχειρήσεις, όπως  η αναγραφή του αριθμού ΓΕΜΗ σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του.

Ημερομηνία αρχής ορίζεται η 1η Οκτώβρη 2022. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δεν εφαρμοστεί η παραπάνω προϋπόθεση,  επιβάλλεται πρόστιμο.

Συγκεκριμένα ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

   • Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
   • Σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
   • Σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του
   • Στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου
   • Στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

Επίσης, οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.